Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva gjør vi?

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen. Klyngesatsingen støttes av Prosess21, Innovasjon Norge Nordland, Nordland fylkeskommune, Nord-Norges Europakontor, LO, NHO, NCE Eyde, NCE iKuben, Industrial Green Tech, Betongklyngen N3C, Olje- og gassklynge Helgeland og VIA – Vital Infrastruktur Arena.

Felles og komplementære interesser

Kjernebedriftene i klyngen har gjennom samlokalisering og som internasjonale konsernbedrifter i konkurranseutsatt eksportindustri stor grad av funksjonell nærhet seg imellom. For de bedriftene som har utenlandske eiere er regionale forutsetninger for god drift og innovasjon viktig for tilstedeværelse og for å kunne konkurrere om investeringer fra eierne. Bærekraftig omstilling av prosessindustrien medfører et behov for sterke regionale leverandører og kunnskapsinstitusjoner, og koblingene har potensial til å utløse innovasjonssamarbeid og rask spredning av innovasjoner innen miljø og avfallshåndtering, teknologi og digitalisering. Også når det gjelder utvikling av digital og fysisk infrastruktur har bedriftene mye å hente på å samhandle. Felles infrastruktur er en viktig forutsetning for å få til en effektiv utnyttelse av ressurser i en sirkulær økonomi.

 

Geografisk nærhet

Mange av de sentrale klyngedeltakerne er samlokalisert i Mo industripark som er det største industrielle miljøet i Nord-Norge med over 100 bedrifter og 2300 ansatte.  I Vefsn er flere av klyngebedriftene samlokalisert med Alcoa Mosjøen som er den største bedriften i klyngen, og klyngebedriftene fra Glomfjord ligger lokalisert i en industriell næringspark. Tyngepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante industribedrifter i nord, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og akademia både regionalt og nasjonalt.

Hvorfor er aktørene viktige?

Det sterke engasjementet og eierskapet kjernebedriftene i klyngen har, er kritisk for en vellykket gjennomføring. Industrielle prosess-innovasjoner har et betydelig potensial for klimagassreduksjoner, og industrien spiller en nøkkelrolle for å innfri Norges forpliktelse i Paris-avtalen. Et godt eksempel på det er Elkem Saltens nye renseteknologi som har redusert NOX-utslipp med 50%. Dette tilsvarer utslippene til 500.000 dieselbiler. Prosessbedriftene samarbeider om å finne nye løsninger, og  leverandørene bidrar til nyskaping. En miks av store og små utviklingsorienterte leverandørbedrifter som har kjennskap og nærhet til prosessindustrien, vil gi muligheter for både ‘first movers’ og internasjonal kommersialisering av ny teknologi, produkter og tjenester. Et samarbeid med SINTEF, NTNU, UiT og andre forskningsinstitusjoner er kritisk for å løfte innovasjonshøyden til et ønsket nivå, og for å finne nye løsninger for CO2-fangst, sirkulær økonomi og smart produksjon.