Det er en fast-track for innovasjon for gods- og persontransport innen alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft.

Pilot-T er et oppdrag fra Samferdselsdepartementet til Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet er å ta gode løsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir:

  • Mer sikkert
  • Øker fremkommeligheten
  • Reduserer utslippene

Et Pilot-T-prosjekt skal

  • være i skjæringsfeltet mobilitet/IKT
  • bidra til bedre fremkommelighet, bedre sikkerhet og/eller reduserte utslipp
  • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge
  • være et samarbeide mellom flere aktører
  • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
  • ende opp i en pilot eller første fullskalaløsning som tas i bruk

Søknadsbeløp: minimum kr 2 mill. og maksimum kr 16 mill.

Har du aktuelle case? Ta kontakt med klyngeledelsen eller med en av kontaktpersonene for Pilot-T. Se mer info:

Link til utlysning hos Innovasjon Norge

Link til utlysning hos Forskningsrådet Presentasjon av Pilot T