Gå til hovedinnhold Gå til søk

Prosjekter

Partnerskapet i ACT utvikler nye bærekraftige løsninger som reduserer utslipp og avfallsmengder, som setter fart på digital transformasjon og som skaper nye arbeidsplasser gjennom utvikling av de nye grønne verdikjedene. Prosjektene utvikles gjennom samarbeid mellom bedrifter, mellom bedrifter og forskningsmiljø og med brede partnerskap i verdikjedene eller på tvers av sektorer. Noen prosjekter bidrar ACT aktivt til å realisere og gjennomføre, som partner og/eller finansiør, men felles for alle prosjekter som listes her er at de gjennomføres som samarbeid mellom partnere i klyngen og at de bidrar til måloppnåelse for partnerskapet. ACT øker effekten av prosjektene ved å dele erfaringer og resultater fra samarbeidene og inspirere flere til å gå i front med nye innovasjonssamarbeid.

Eksempler på aktuelle prosjekt det jobbes med i ACT:

  • INDIGO – Kapasitetsløft for forskning og utdanning med fokus på sirkulær økonomi. Prosjektet har utløsts 23 MNOK i støtte fra Forskningsrådets FORREGION-program. Kontaktperson: Krister Salamonsen, Nord universitet

 

  • Nullutslippstoget – forprosjekt i regi av Rana Gruber og et større konsortium, med mål om å utvikle nullutslippsløsning for transport av malm fra gruve til oppredningsverk. Prosjektleder er Espen Fanavold ved SINTEF Helgeland.

 

  • CO2-hub Nord – et stort konsortium bestående av prosessindustri,  teknologileverandører og forskningspartnere som skal utvikle og pilotere karbonfangst fra prosessindustri i Mo i Rana. Prosjektet har utløst støtte fra Gassnova og er en videreføring av CO2-hub Nordland. Kontaktpersoner er Jan Gabor, Mo industripark AS (Prosjekteier) og Eli Hunnes, SINTEF Helgeland (prosjektleder).

 

  • Grønn Plattform-prosjekt i regi av Finnfjord AS og UiT for utvikling av anlegg for algeproduksjon / rensing av CO2 fra røykgass. Prosjektet har utløst i underkant av 100 MNOK fra Grønn Plattform. Kontaktperson er Geir-Henning Wintervoll, Finnfjord AS.

 

  • Hydrogen-hub Mo; etablering av elektrolyseanlegg for produksjon av grønn hydrogen i Mo i Rana til bruk i prosessindustri og andre formål. Prosjektsamarbeidet mellom Statkraft og Celsa Armeringsstål har utløst i overkant av 120MNOK fra Enova. Kontaktperson er Geir Brekke, Statkraft og Susanne Nævermo-Sand, Celsa

 

  • Glomfjord Hydrogen skal realisere etablering av elektrolyseanlegg for produksjon av grønn hydrogen i Glomfjord til bruk i maritim transport og andre formål. Prosjektet har utløst ca 150 MNOK fra Enova til utvikling av en maritim hydrogen-hub i Nordland. Kontaktperson er Geir Ove Ropstad, Glomfjord Hydrogen

 

  • Miljøteknikk Terrateam sitt agglomereringsprosjekt som skal utvikle ny prosess for resirkulering av overskuddsmasser fra prosessindustrien. Kontaktperson er Jens Rønning, Miljøteknikk Terrateam.

 

  • Alcoa har flere prosjekter for utvikling av nye sirkulære løsninger, ett eksempel er  SPL-prosjektet der de skal utvikle løsninger for resirkulering av brukte katodemasser. Kontaktperson i Alcoa Mosjøen er Ellen Bromstad Myrvold.

 

  • Momeks WelderMate og TappingMate prosjekter er kommersialisering av robotiserte løsninger for skjøting av Søderberg-elektroder og for robotisert åpning av tappehull. Prosjektene bidrar til en sikrere arbeidssituasjon for operatørene, og Momek er i gang med kommersialisering globalt i samarbeid med prosessbedrifter i klyngen. Kontaktperson i Momek er Alexander Johansen.

Det foregår flere samarbeidsprosjekter på kryss og tvers i partnerskapet, og hvis du ønsker å synliggjøre andre prosjekter kan du sende informasjon om disse til klyngeledelsen.