Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT ScientifIQ

ACT.

ACT ScientifIQ er en samling av forskningsmiljø, kompetanse og kapasitet på Helgeland.

Ved å synliggjøre og koordinere slik kapasitet vil vi vise fram et økosystem av forskning og forskere i regionen. Flere av forskningsmiljøene er i tet innenfor sine kompetanseområder, og næringslivet i regionen kan få løst en rekke av sine utfordringer lokalt ved å trekke på denne kompetansen. Sammen skal vi bidra til å løfte regionen inn i framtiden!

SINTEF Helgeland ble etablert i 2016 og er et uavhengig forskningsinstitutt som er organisert som et eget selskap i SINTEF-konsernet.
Med hovedsete på Mo arbeider vi primært med prosjekter som skal løse framtidens utfordringer for næringslivet i regionen. Vi har spesialisert oss innen sirkulær økonomi og bærekraft, samt framtidens industri, men har også prosjekter i randsonen av disse områdene. Våre kompetanseområder fokusert rundt livsløpsanalyser (LCA), material- og energistrømsanalyser, kjemi, elektrokjemi, utslippsmonitorering og -reduksjoner, materialteknologi og materialgjenvinning. SINTEF Helgeland har siden starten gradvis etablert seg som en solid FoU partner som er tett på sine kunder ved å utvikle løsninger som er relevante for sine kunder. Fra flere av prosjektene vi har gjennomført er det startet kommersialiseringsløp for å ta ny teknologi og kompetanse i aktiv bruk.

Våre største kunder er de store industribedriften i regionen, men også flere små bedrifter og offentlige aktører har i det siste aktivt tatt i bruk vår forskning for strategisk videreutvikling av sine virksomheter. Vi har også fått finansiering til internasjonale prosjekter gjennom EU innenfor bærekraft og digitalisering.

 

Nemko Norlab er Norges ledende laboratorieselskap med tjenester innen bl.a. analytisk kjemi, mikrobiologi, materialtesting, mikroskopi, miljømålinger og -rådgivning.
Selskapet har laboratorier i industriparkene på Herøya, i Mo i Rana og Glomfjord og langs kysten fra Møre til Salten. Med hovedkontor i Mo industripark arbeider vi med landbasert industri, havbruk, olje og gass og andre virksomheter som vil være viktige for landet i lang tid fremover. Med høy kompetanse og dedikerte medarbeidere utvikler vi nye tjenester, fra dagens laboratorieprøvinger til integrerte grensesnitt med kunder gjennom digitale løsninger. Nemko Norlab bistår kundene i arbeidet med det grønne skiftet og å nå FNs bærekraftsmål ved å delta i og drive nasjonale prosjekt knyttet til teknologi og miljøovervåkning og bidra til at Norge kan ta en internasjonalt ledende rolle på feltet.

Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) er et forskningssenter underlagt Handelshøgskolen ved Nord universitet, Campus Helgeland.
Med et team av professorer, førsteamanuensiser, stipendiater og administrative ansatte har SIF en visjon om å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Med utgangspunkt i bedrifter og innovasjonssystemer primært innenfor regionale næringer som prosessindustri og havbruk, forsker SIF på prosesser som leder til innovasjon, herunder innovasjonssamarbeid, regional utvikling, sirkulær økonomi og virkemidler for entreprenørskap. Forskningen gir implikasjoner til bedrifter, virkemiddelapparat og politikkutforming på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. SIF leverer også forskningsbasert undervisning med regional og nasjonal relevans på Campus Helgeland; Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, MBA i Teknologiledelse og etter- og videreutdanningskurs.

Rana Gruber er Norges største gruveselskap, med drift av både gruver og prosessanlegg. Jernmalmen fra gruvene er råvare for et bredt spekter av produkter til metallurgiske formål, kjemisk industri og spesialprodukter som pigmenter, vannrensemiddel m.fl.
Rana Gruber er en kompetansebedrift med multifaglig ekspertise innen bl.a. geologi, geometallurgi, kjemisk analyse, IT og prosessteknologi.

Selskapet er forsknings- og utviklingsdrevet og arbeidet ledes av en dedikert R&D-avdeling som også har ansvar for laboratorievirksomheten. Samarbeid med lokale kompetansemiljø er i, tillegg til egen kompetanse, svært viktig for å utvikle nye produkter og prosesser. Det er en styrke for bedriften å ha tilgang til det sterke kompetansemiljøet som finnes i nærområdet.

Ordningen med Nærings Ph.D. gjennom forskningsrådet har vært brukt med godt resultat og i samarbeid med NTNU planlegges det flere nye forskningsprosjekter.

Sindre Nordmark Olufsen har sin doktorgrad fra SFI CASA ved NTNU, og er i perioden 2020-2022 ansatt som postdoktor ved SFI CASA, med arbeidssted ved Campus Helgeland.
CASA, Centre for Advanced Structural Analysis, er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) med finansiering fra Norges Forskningsråd og en rekke industripartnere i perioden 2015-2023. Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU i Trondheim er vertskap. Forskerne i SFI CASA jobber med spørsmål som: Hva skjer med konstruksjoner og materialer blir utsatt for voldsomme, hurtige påkjenninger? Hvordan kan vi beskrive denne oppførselen matematisk slik at konstruksjoner og materialer kan gjøre verden tryggere? Sindre Olufsens doktorgradsprosjekt handlet om modellering av seigt brudd i plast. Ved hjelp av fysiske tester og datasimuleringer har Sindre utviklet modeller som beskriver oppførselen til plastmaterialer. Han er en ivrig programmerer, og har blant annet utviklet dataprogram for analyse av data fra laboratorieforsøk.