Innovasjon Norge åpner for søknader fra klyngene

Gjennom Innovasjonsrammen vil Innovasjon Norge stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter. Prosjektene det søkes om støtte til kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

Gjennom Innovasjonsrammen kan klyngebedrifter få støtte til prosjekter i tidlige faser av en innovasjonsprosess, enten til en forstudie eller til et forprosjekt. Støtten kan tilsvare inntil 50% av rammen for prosjektet og går til de involverte bedriftene.

Tidligfase prosjekter er aktuelle

Det kan enten være Forstudier, som ofte er den aller første fasen i en innovasjonsprosess. Formålet med en forstudie vil være å analysere potensialet i et framtidig innovasjonsprosjekt. Gjennom forstudien kan bedriftene systematisk gjennomgå styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer knyttet til prosjektideen, samt kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for gjennomføring av neste fase av innovasjonsprosjektet. Eksempelvis kan det foreligge en ideskisse som må kvalitetssikres internt i bedriftene, diskuteres med eksterne partnere, og gjøres en foreløpig vurdering om markedspotensial og konkurrentbilde.
Det kan også være Forprosjekt, der utgangspunktet er en prosjektide som vurderes som lovende både ut fra teknologiske og markedsmessige vurderinger. Formålet med et forprosjekt vil være å videreutvikle ideen gjennom å utarbeide prototyper eller piloter, og gjennom å teste og validere produktet eller løsningen. Eksempelvis kan to bedrifter kombinere sin kjernekompetanse til å utvikle et nytt produkt eller en løsning som får et nytt bruksområde. Gjennom forprosjektet kan partnerne gjennomføre en teknologisk og forretningsmessig verifisering av prosjektforslaget, ved å kombinere egne innsikter og eventuelt supplere denne med ekstern kompetanse.

Krav til prosjektene

Kravet er at minst to bedrifter samarbeider. En av bedriftene må være medlem av klyngen, og halvparten av bedriftene må være SMB (liten eller mellomstor bedrift). Bedriftene kan ikke være tilknyttet hverandre gjennom eierskap.

For å kunne støtte et forprosjekt etter statsstøtteregelverket for FoU, må prosjektet møte følgende krav til FoU-innhold:

  • Prosjektet må frambringe resultater som er nye både på bedriftsnivå og på bransjenivå
  • Aktiviteten må være kreativ og ikke frambringe løsninger som er åpenbare. Rutinemessige endringer kan ikke inngå
  • Aktiviteten må ha et usikkert utfall eller resultat, det vil si det må være en risiko for ikke å lykkes
  • Aktiviteten må være systematisk, det vil si være basert på et konkret mål, en prosjektplan og et budsjett
  • Resultatene må være overførbare/reproduserbare

Videre prosess for å få støtte

Har du ideer til aktuelle samarbeidsprosjekt som du tror kan kvalifisere til støtte fra innovasjonsrammen? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med klyngeledelsen for å få hjelp til videre prosess. Ideen din beskrives kort i dette skjemaet – og vi samler inn alle aktuelle initiativ fra klyngebedriftene. Klyngen får samlet søke om inntil 4 prosjekter, og må ha minimum 2 prosjekter for å komme i betraktning. Vi ønsker derfor at dere så raskt som mulig melder om aktuelle case, senest innen 15. april. Etter vurdering og prioritering av de beste prosjektene vil vi sende inn søknad til Innovasjon Norge innen den 3. mai. Hvis vi lykkes med denne søknaden får vi en anbefaling om støtte fra Innovasjon Norge. Fullstendig behandling av søknader fra bedriftene blir utført innen 1. juli.