Gå til hovedinnhold Gå til søk

Green factory concept

Prosess 21: To nye rapporter om karbonavtrykk og karbonfangst

Det er nylig ferdigstilt to viktige rapporter i Prosess21 arbeidet henholdsvis Ny prosessteknologi med lavere karbonavtrykk inkl. CCU og Karbonfangst. De to rapportene må ses i sammenheng. Den første er spesifikt knyttet til ny teknologi for prosessindustrien og den andre om karbonfangst som en viktig teknologi for å realisere nullutslipp i industrien.

Arbeidet med Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk inkl. CCU er ledet av Nina Dahl i Sintef.

Rapporten gir en oversikt over og beskriver status i utviklingsarbeidet med alternative teknologier for å produsere materialer og produkter evt. modifiseringer av eksisterende prosesser for å oppnå nullutslipp eller betydelig reduksjon av klimagasser.

Det er en utfordring at de fleste industriprosesser har vært optimalisert over mange tiår (noen ganger over hundre år) og det har vært begrenset fokus på alternative prosesser. Nye prosesser er ofte er forbundet med høy teknologisk og finansiell risiko, økte driftskostnader og økt energiforbruk. Tema for denne ekspertgruppen er helt sentralt i Prosess21 sin visjon: ”Økt verdiskaping med nullutslipp i 2050”.

Rapporten omhandler ny teknologi og prosesser med null eller sterkt redusert karbonavtrykk – teknologier som er nødvendige i et lavutslippssamfunn og som må til for at norsk prosessindustri skal fortsette å være konkurransedyktig i lavutslippssamfunnet. Ekspertgruppens mandat var å beskrive, vurdere og prioritere de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser. Det er gitt overordnede anbefalinger og industrispesifikke anbefalinger. I rapporten omtales også prosesser for utnyttelse av CO2/CO (CCU).

[button link=»https://www.prosess21.no/contentassets/39713b28868a41858fc2c8a5ff347c0b/p21_rapport_ny-prosessteknologi_web-1.pdf» type=»big» color=»green» newwindow=»yes»] Rapporten kan leses her[/button]

 

Arbeidet med Karbonfangst ble ledet av Geir Vollsæter i Industri Energi og ble igangsatt i januar 2020. Ekspertgruppen har vært bredt sammensatt med et stort antall medlemmer også utenfor den tradisjonelle prosessindustrien.

Mange studier viser at karbonfangst og lagring (Carbon Capture and Storage – CCS) er nødvendig for å nå klimamålet fra Parisavtalen om mindre enn to grader oppvarming mot 1,5.

Langskip (Meld.St.33) ble annonsert i sluttfasen av arbeidet med rapporten. Ekspertgruppen synes det er meget positivt med tilrådningen om Langskip, men, kanskje ikke overraskende, hadde sett at det lå inne forslag om to fangstanlegg. Rapporten omtaler videre en verktøykasse av virkemidler for videre implementering av flere karbonfangstanlegg i Norge. Videre er enkelte pågående nettverksprosjekter i prosessindustrien beskrevet.

[button link=»https://www.prosess21.no/contentassets/39713b28868a41858fc2c8a5ff347c0b/prosess21_co2-handteringsrapport_def_091120.pdf» type=»big» newwindow=»yes»] Rapporten kan leses her[/button]

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle