Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hydrogen for industriell bruk

Hydrogen for klima, miljø og konkurransekraft i industrien

I innledningen til regjeringens hydrogenstrategi står det at «Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon.»

Onsdag 28. oktober avholdt SINTEF i samarbeid med ACT et seminar for industrien i Mo i Rana der industrielle muligheter for produksjon og bruk av hydrogen på veien mot reduserte klimautslipp fra bransjen ble presentert. Camilla Sommerseth fra SINTEF Helgeland ledet seminaret, som var tilrettelagt både for fysisk deltakelse og via strømmetjenester.

Foredragsholdere fra ulike aktører ga oss et innblikk i utfordringer knyttet til klimautslipp og delte kunnskap og ideer de har for å redusere disse. Vi fikk høre om hydrogen som energibærer og positive effekter det vil gi for klima, miljø og verdiskaping. Flere aktører presenterte status for arbeidet med hydrogen, og tidslinje for videre teknologi- og markedsutvikling.

Hydrogen anses som en løsning for framtiden – både for industrielle formål som for eksempel reduksjonsmiddel og drivstoff, og for det private markedet for eksempel i transportsektoren.
– Altså et spennende og innholdsrikt seminar med søkelys på bærekraftige og fremtidsrettete løsninger!

Jan Gabor presenterte hvordan Mo industripark har brukt bærekraftsatsingen som vekststrategi

Steffen Møller-Holst fra SINTEF presenterte verdiskapingspotensialet i utvikling av hydrogenverdikjeden, og hvordan hydrogen kan brukes som energibærer for å bidra til å redusere miljø- og klimautfordringer

Christian Nordvik fra Nordvikgruppen presenterte Toyotas satsing på hydrogenbiler, og hvordan utviklingen innen bruk av hydrogen bidrar til å omstille samfunnet

Nancy Schreiner presenterte Rana Grubers ambisjoner for reduksjon av klima- og miljøpåvirkning, og hvordan de jobber for å kutte utslipp fra gruvedriften. Bruk av hydrogen kan være aktuelt både på malmtransport på bane, som drivstoff til tyngre kjøretøy og til andre formål som oppvarming etc.

John Winterbourne fra Ballard Power presenterte status på teknologi innen hydrogen og brenselsceller, og hvordan de kan bidra til utvikling av hydrogenverdikjeden med teknologi og kompetanse

Trond Sæterstad presenterte Elkem sin satsing på bærekraftig metallproduksjon. De vurderer nå karbonfangst som mulighet for å forbedre fotavtrykket fra sine verk.

Mulighetene for risikoavlastning er absolutt til stede, og Marianne Haavardsholm Aandahl fra Forskningsrådet orienterte om virkemidler for å fremme hydrogen; både nasjonalt og i EU.

Daniel Buchter fra Swiss Liquid Future presenterte utvikling innen hydrogen-based E-fuel, og Mårten Görnerup fra Metsol sitt innlegg fokuserte på Hydrogen-basert jernproduksjon som en del av en fossilfri framtid. Geir Magnar Brekke fra Statkraft presenterte status for deres satsing på Hydrogen-HUB Mo, og Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland og Arctic Cluster Team presenterte hvordan man gjennom klyngesamarbeidet i ACT vil bidra til å styrke de ulike initiativene.

 

 

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se alle