Skal gi råd til regjeringen

Prosess21 er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst. Les nyhetssak på Regjeringen.no her. Se også informasjon om Prosess21 på Forskningsrådets nettside

Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. Forumet skal ha oppmerksomhet om både utslipp fra norsk prosessindustri og hvordan denne industrien bidrar indirekte til utslippsreduksjoner i andre virksomheter og sektorer i Norge og internasjonalt.

Toini Løvseth fra Alcoa er nå kommet inn i styringsgruppen for Prosess21, og dermed har industrien i nord fått en tydelig og kunnskapsrik representant inn i forumet. Toini er medlem av styringsgruppen i Arctic Cluster Team, og er også leder av fondsstyret for Regionale Forskningsfond Nord-Norge og styret i Forum for Miljøteknologi.
Petter Skatland fra Celsa Armeringsstål har rolle som vararepresentant i styringsgruppen for Prosess21, og sitter også som styringsgruppemedlem i ACT.

 

ACT vil bidra i ekspertgrupper

En vellykket strategiprosess forutsetter bred involvering og engasjement fra industrien, utdanning,  forskning og virkemiddelapparat. Strategiarbeidet skal gjennomføres som en inkluderende prosess, der forumet sørger for å få innspill og synspunktet fra virkemiddelapparatet, berørte miljøer og aktører, og å bidra til offentlig interesse og åpenhet om arbeidet i Prosess21. Prosess21 etablerer ekspertgrupper som skal bidra på spesifiserte områder. ACT er invitert til å bidra i ekspertgruppene, og følgende kandidater er meldt inn til sekretariatet for Prosess21:

Gruppe 3: karbonfangst og -lagring: Jan Gabor, Mo industripark
Gruppe 4: Sirkulær økonomi: Frode Berg, Elkem Rana
Gruppe 5: Digitalisering: Arne Handal, Arctic Circle Data Center
Gruppe 6: Nye industriprosesser med redusert karbonavtrykk, inkl. CCU: Geir Henning Wintervoll, Finnfjord AS
Gruppe 7: Ringvirkninger, inklusive utvikling av leverandørindustrien: Tom Eilertsen, Bilfinger Industrial Services
Gruppe 8: Bio-økonomi: Arve Ulriksen, Mo industripark
Gruppe 1: Ny prosessindustri – entreprenørskap og gruppe 2: produkt- og tjenesteutvikling er igangsatt, og også her ønsker ACT å ta en aktiv rolle. På neste partnerskapssamling i ACT vil vi i samarbeid med gruppe 1 legge til rette for en workshop som involverer bedriftene i nord i arbeidet.

Styringsgruppen skal sammenfatte sitt arbeid i en rapport til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innen 1. mai 2021. Rapporten skal svare på mandatets oppgaver og gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. Forumet vil også levere strategiske råd og anbefalinger underveis.