ACT ScientifIQ er en samling av forskningsmiljø, kompetanse og kapasitet på Helgeland.

Ved å synliggjøre og koordinere slik kapasitet vil vi vise fram et økosystem av forskning og forskere i regionen. Flere av forskningsmiljøene er i tet innenfor sine kompetanseområder, og næringslivet i regionen kan få løst en rekke av sine utfordringer lokalt ved å trekke på denne kompetansen. Sammen skal vi bidra til å løfte regionen inn i framtiden!

Stein Espen Bøe | SINTEF Helgeland

Nye grønne verdikjeder

Innsatsen for å nå de globale bærekraftmålene påvirker eksisterende verdikjeder og introduserer nye. Elektrifisering, karbonreduksjon og sirkulær økonomi gir mulighet for grønne verdi¬kjeder innen batteri, hydrogen, bionæring og CCU. ACT har prosjekter på alle disse områdene, og vil utvikle, pilotere og etablere framtidas industri. Klyngen skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer.

Jan Gabor | jan.gabor@mip.no | 907 46 046

Digital transformasjon og bærekraft

Bedriftene deltar i et teknologisk kappløp, og investorer flytter porte-føljer over i selskap med gode verdiforslag for å nå bærekraftmålene. Partnerskapet vil ikke kunne realisere det grønne skiftet uten et betydelig kunnskapsløft innen digitalisering og bærekraft. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger.

Tone Jacobsen | tj@kph.no | 920 89 441

Infrastruktur for innovativ utvikling

Gode infrastrukturprosjekt gjør ressurser mer tilgjengelig for nærings¬liv og forskningsmiljøer og bidrar til oppbygging av kompetanse og FoU-kapasitet. Det er et betydelig behov for investering i ny infrastruktur i nord for digital transformasjon og utvikling av bærekraftige løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling.

Rolf Skogvold | rs@kph.no | 902 21 440

Klyngeutvikling

For å oppnå omstilling og fornyelse skal ACT være en katalysator for kompetanseutvikling og innovasjonssamarbeid. ACT er forankret på ledelsesnivå, og bedriftene stiller toppledere til disposisjon for strategisk arbeid i styre og arbeidsgrupper. Partnerskapet identifiserer og prioriterer utfordringer, og sammen hever de ambisjonsnivået. En ekspertgruppe styrker koordinering mot pågående satsinger nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Monica Paulsen | Klyngeleder ACT Cluster | mp@kph.no | 470 20 460

ACT nevnes i Nordområdemeldinga

ACT nevnes i Nordområdemeldinga

Det er en stor glede for ACT og alle medlemmene at vi har fått en egen side i Nordområdemeldinga som gjelder for 2020-2021.

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer.

ACT innvilges ARENA Pro-status

ACT innvilges ARENA Pro-status

Vi er jublende glade for å bli tatt opp i Arena Pro! ACT har vunnet fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og utvikle arbeidsplasser og samfunn i nord.

Prosess 21: To nye rapporter om karbonavtrykk og karbonfangst

Prosess 21: To nye rapporter om karbonavtrykk og karbonfangst

Det er nylig ferdigstilt to viktige rapporter i Prosess21 arbeidet. Den første er spesifikt knyttet til ny teknologi for prosessindustrien og den andre om karbonfangst som en viktig teknologi for å realisere nullutslipp i industrien.